اخبار

1396/05/12
قسمت سوم : تقسیم بندی بازی های رایانه ای و انواع بازی های رایانه ای-آموزشی


تقسیم بندی بازي هاي رايانه اي :

در یک تقسیم بندی بسیار کلی بازی های رایانه ای در سه مقوله ی : معمایی/ بازی، ماجراجویانه/ نمایشی و چند بازیکنی/ رقابت آمیز قرار می گیرند.

بازیکن در بازی های معمایی، باید گام به گام به راه حل یا هدف نهایی نزدیک شود. در این راه کیفر اشتباه، کشته شدن یا ناتوانی در پیش روی و بنابراین از سر گرفتن بازی است.

بازی های ایفای نقش، با ویژگی ماجراجویانه نیز ممکن است بازیکن را با موانعی روبرو کند، ولی تاکید بیشتر بازی بر شخصیت های بازی است. در بازی های اخیر بازیکن نقش شخصیتی را بر صفحه نمایشگر به خود می گیرد.

بازی های رقابت آمیز که چند بازیکن به شکل همزمان به انجام آن می پردازند؛ اغلب تقلیدهای رایانه ی شده از بازی های صفحه ای سنتی یا شبیه سازی شده  از رقابت های واقعی زندگی هستند.

فانک و باکمن[۱۳] شش مقوله از بازی های رایانه ای را به شش مقوله به شرح زیر معرفی کردند:

* سرگرمی های عمومی: مشتمل بر بازی های که در آن ها ماجرای اصلی، داستان گونه یا به شکل یک بازی بدون جنگ و ویرانگری است.

* تخیلی و خشونت آمیز: شامل بازی های با شخصیت کارتونی است که او باید همزمان با تلاش برای رسیدن به هدف، رهانیدن کسی یا گریختن از چنگ چیزی به جنگ  بپردازد یا چیزهایی را نابود کند و از کشته شدن دوری کند.

*خشونت انسانی: ماجرای اصلی بر شخصیت انسانی متمرکز است او باید بجنگد و چیزی را ویران کند اما کشته نشود.

*ورزشی غیر خشن: محور فعالیت اصلی بازی بدون مبارزه وخشونت است.

*ورزشی خشن: ورزش همراه با خشونت و مبارزه را در برمی گیرد.

*بازی های آموزشی: محتوای اصلی این بازی ها یادگیری اطلاعاتی تازه یا یادگیری راه های تازه ی کاربرد اطلاعات. (منطقی،۱۳۸۷: ۴۸)

بازی های رایانه ای آموزشی

کاربرد بازی های رایانه ای در امر یادگیری، تحت عنوان یادگیری مبتنی بر بازی شناخته شده است. این اصطلاح به طور کلی اشاره به رویکرد نوینی در یادگیری دارد که از نوع بازی های رایانه ای بهره می گیرد که دارای ارزش های آموزشی و یادگیری هستند.

معلم در رویکرد مبتنی بر بازی، از هر نوع بازی رایانه ای و غیررایانه ای  استفاده می کند که می داند دانش آموزانش را به اهداف یادگیری می رساند. اما معلم در رویکرد یادگیری مبتنی بر بازی های رایانه ای، برای این منظور فقط از بازی های رایانه ای استفاده می کند. می توان  گفت؛ رویکرد مبتنی بر بازی، کلی تر از رویکرد یادگیری مبتنی بر بازی های رایانه ای است. (زنگنه، ۱۳۹۱: ۱۶۰)

آن چه موجب تفاوت بین بازی های رایانه ای و بازی های رایانه ای آموزشی می شود به اهداف مهم بازی های رایانه ای آموزشی مرتبط می گردد که مهم ترین آن همان آموزش مفاهیم در غالب بازی است .

در حالی که اکثر بازي هاي رایانه اي براي سرگرمی طراحی شده اند، گروهی از بازي هايرایانه اي از سطح سرگرمی فراتر رفته و ابزاري براي یادگیري در زمینه هاي مختلف شدهاند. بازي جدي تعبیري نسبتا جدید است که به آن دسته از بازي هاي رایانه اي اشاره داردکه در آن آموزش در فرم هاي متنوع به جاي سرگرمی، هدف اولیه است. به عبارتی دیگر،بازي جدي بازي است که از رسانه هنري بازي براي رساندن پیام، آموزش یک درس و یافراهم آوردن امکان یک تجربه استفاده می کند. (دانشنامه ایرانی برنامه درسی)

می توان گفت؛ بازی های رایانه ای آموزشی فعالیتی است که کمک می کند دانش آموزان برای یادگیری درسی که مشکل دارند و به منظور توسعه مهارت های حل مسئله با استفاده از شور و شوق به آن بپردازد (بیجاری، ۱۳۹۲)

انواع بازي هاي رایانه اي آموزشی

در حالی که انواع مختلفی از بازي هاي آموزشی وجود دارد،  عبارت آموزشی- سرگرمیمعمولا براي بازي هاي رایانه اي آموزشی استفاده می شود و اغلب بازي هاي رایانه اي با اهداف آموزشی خصوصا براي پیش دبستانی ها و نوآموزها را شامل می شود. اما بازيجدي همۀ انواع آموزش و در همۀ سنین را شامل شده و آموزشی- سرگرمی به عنوانزیرمجموعۀ آن در نظر گرفته می شود.

بازي هاي آموزشی را می توان به سه طبقه تقسیم کرد: نخستین و مشهورترین طبقه ی بازي هاي آموزشی است که اغلب به عنوان آموزشی- سرگرمی شناخته می شوند. تمرکزآموزشی-  سرگرمی بر آموزش مهارت هاي خاص و معینی به بازیکن است؛ حساب و جبر،هجی کردن، حل مسئله و دیگر مهارت هاي اساسی. بازي هاي آموزشی  سرگرمی گرچهمولفه هاي آموزشی قویی دارند اما دستاورد قابل قبولی در عنوان هاي تجاري ندارند.

طبقه دوم شامل عنوان هاي سرگرمی تجاري است که از قضا وجه آموزش نیز دارند. اینبازي ها به ندرت بر مهارت هاي پایه و یک موضوع متمرکزند. و اهداف آموزشی این  بازي هااغلب غیرمستقیم هستند و می توانند منتهی به تمرکز در فرآیند یادگیري شوند . اما، نقطه قوتشان بخش انگیزشی آنهاست که طی موفقیت تجاري سندیت پیدا کرده است. بهکارگیري درست بازي هاي تجاري می تواند آنها را تبدیل به تجربۀ آموزشی بی همتاییسازد.

طبقه سوم بازي هاي رایانه اي آموزشی بر مبناي پژوهش است. این بازي ها اغلب فرمولهاي آموزشی موجود را به چالش می کشند. بازي هاي آموزشی  سرگرمی نشات گرفته ازپژوهش اغلب رویکردهاي جدیدي را ارائه می دهند و اسناد موثقی براي برون شدهايیادگیري دارند. اما این بازي ها اغلب در رقابت با بازي هاي تجاري، کمبود بودجه و کیفیتتکنیکی دارند .آنها در صورتی که با تسهیل کننده هاي تجاري عرضه شوند تاثیرگذارتر خواهندبود. (دانشنامه ایرانی برنامه درسی)


نوآوردگاه “بازی های رایانه ای-حرکتی” محلی برای مطرح نمودن و حمایت از ایده های مربوط به بازی های رایانه ای همراه با تحرک

لینک کانال تلگرام  : https://t.me/phygameنظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !